Pomiary czynników środowiska pracy

Wykonanie badań czynników szkodliwych oraz prowadzenie rejestrów czynników szkodliwych w środowisku pracy należy do obowiązków pracodawcy. Instytucje kontrolujące, takie jak Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Państwowa Inspekcja Pracy wymagają podczas kontroli protokołów potwierdzających wykonanie pomiarów.

Oferujemy badania – pomiary środowiska pracy w zakresie

Pomiary hałasu na stanowisku pracy, hałasu ultradźwiękowego, pomiary zapylenia na stanowiskach pracy, pomiary substancji chemicznych, pomiary drgań, pomiary natężenia i równomierności oświetlenia, pomiary promieniowania optycznego (np. lampy UV, stanowiska spawalnicze), pomiary mikroklimatu na stanowiskach pracy.

Pomiary hałasu na stanowiskach pracy

Pomiary hałasu ultradźwiękowego

Pomiary zapylenia na stanowiskach pracy

Pomiary substancji chemicznych

Pomiary drgań

Pomiary natężenia i równomierności oświetlenia

Pomiary promieniowania optycznego

Pomiary mikroklimatu na stanowiskach pracy

Wszystkie wymienione powyżej usługi wykonywane są przez certyfikowane laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.